拼音字母表(声母韵母整体认读)

2021-10-12 17:09:29 | 作者:散文网 | 点击: | 手机版
拼音字母表(声母韵母整体认读)https://www.sengzan.com/jiaoyu/38947.html

声母
b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w
单韵母
a o e i u ü
复韵母
ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ang eng ing ong
整体认读音节
zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying
汉语拼音音节表
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing bu
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping pu
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming mu
f fa fo fei fou fan fen fang feng fu
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding dong du duan dun
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting tong tu tuan tun
n na nai nei nao no nen nan nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning nong nu nuan nv
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling long lu luo lo luan lun lv
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng gong gu gua guan guang
k ka ke kai kou kan ken kang keng kong ku kua kuan kuang
h ha he hai hei hao hou hen hang heng hong hu hua huan hun huang
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing jiong ju juan jun jue
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing qiong qu quan qun que
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing xiong xu xuan xun xue
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng zhong zhu zhua zhuan zhuang zhun
ch cha che chi chai chao chou chan chen chang cheng chong chu chua chuan chuang chun
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng shu shua shuan shuang shun
r re ri rao rou ran ren rang reng rong ru ruan run
z za ze zi zai zao zou zang zeng zong zu zuan zun
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng cong cu cuan cun
s sa se si sai sao sou san sen sang seng song su suan sun
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying yong
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu