吕氏春秋下贤原文及翻译(带拼音版)

2021-03-25 16:23:35 | 作者:散文网 | 点击: | 手机版
吕氏春秋下贤原文及翻译(带拼音版)https://www.sengzan.com/mingjiasanwen/28802.html

吕氏春秋下贤原文带拼音版

  【 xiàxián 】

   sānyuē : yǒudàozhīshì , jiāorénzhǔ ; rénzhǔzhīxiàozhě , jiāoyǒudàozhīshì 。 xiāngjiāo , shíxiāng ? ruòzhījīngzhī 。 xiánzhǔrán 。 shìsuījiāozhī , érzhī , shìānguīzhī ? shìsuǒguī , tiānxiàcóngzhī 。 zhě , tiānxiàzhīshì ; wángzhě , tiānxiàzhīwǎng 。 dàozhīrén , guìwèitiānérjiāo , yǒutiānxiàérchěngkuā , bēiwèiércuìshè , pínshíéryōushè 。 kěnchéngyǒu , juéyǒu , jié , xúnyīnyánghuà , cōngcōngxīnzhījiān , kōngkōngwèiqiǎo , zhìzhīyuǎn , hūnshēnér , quèjiézhī , jiùjiùkěnshì , xiūyòngzhì , jiǎqīngfěi 。 tiānwéi , wéixíng , dàowéizōng 。 biànhuàérsuǒzhōngqióng , jīngchōngtiānérjié , shénzhòuérwàng 。 zhīshǐ , zhīzhōng , zhīmén , zhīduān , zhīyuán 。 wài , xiǎonèi 。 zhīwèizhìguì 。 shìyǒuruòzhě , éryǒu , sānwángérshī , wángzhī , jìnzhī 。 yáojiànshànquǎn , běimiànérwènyān 。 yáo , tiān ; shànquǎn ,  。 zhīruòshèn ? shànquǎn , dàozhīshì 。 dàozhīrén , jiāo 。 yáolùnxíngzhìérruò , běimiànérwènyān 。 zhīwèizhìgōng 。 fēizhìgōngshúnéngxián ? zhōugōngdàn , wénwángzhī , wángzhī , chéngwángzhīshū 。 suǒcháoqióngxiàngzhīzhōng , wèngyǒuzhīxiàzhěshírén 。 wénwángzàozhīérwèisuì , wángsuìzhīérwèichéng , zhōugōngdànbàoshǎozhǔérchéngzhī 。 yuēchéngwángwéishēnxiàshì ? huángōngjiànxiǎochén , sānzhìjiàn 。 cóngzhěyuē :“ wànshèngzhīzhǔ , jiànzhīshì , sānzhìérjiàn , zhǐ 。” huángōngyuē :“ rán , shìàojuézhě , qīngzhǔ , zhǔàowángzhě , qīngshì 。 zòngàojué , yōnggǎnàowáng ?” suìjiànzhī , zhǐ 。 shìduōhuángōngzhīnèiháng , nèihángsuīxiū ,  。 chéngxíngzhīlùn , érnèihángxiū , wángyóushǎo 。 chǎnxiāngzhèng , wǎngjiànqiūzilín , zuònián , shìxiāngmén 。 xiāngwànchéngzhīguóérnéngzhī , móuzhìlùnxíngérxīnrénxiāngsuǒ , wéizichǎnxiāngzhèngshínián , xíngsānrén , shāèrrén 。 táozhīchuíxíngzhě , zhīyuán ; zhuīdāozhīdàozhě , zhī 。 wèiwénhóujiànduàngān , juànérgǎn 。 fǎnjiànzháihuáng , tángérzhīyán 。 zháihuángshuō , wénhóuyuē :“ duàngānguānzhīkěn , zhīshòu ; jīnguānxiàngwèi , shàngqīng 。 shòushí , yòu , nǎinán !” xiánzhǔzhīchùrén , kěnshòushízhězhī 。 shìgāojié , jiélìngxíng 。 wénhóuwèihǎoshì 。 hǎoshì , nánshèngjīnglián , dōngshèngchángchéng , hóu , xiànzhūtiān , tiānshǎngwénhóushàngwén 。

吕氏春秋下贤翻译

  有道的士人,本来就傲视君主,不贤明的君主,也傲视有道的的士人。他们天天这样互相傲视,什么时候才能相投?这就象儒家墨家互栖非议和齐楚被此不服一样。

  贤明的君主则不是这样。士虽然傲视自己,而自己却越发用礼对待他们。这样,士人怎能不归附呢?士人归附了,天下人就会跟着他们归附。所谓帝,是指天下人都来亲附,所谓王,是指天下人都来归服。得道的人,尊贵到做天子而不显现骄横傲慢,富足到有天下而不放纵自夸,卑下到当百姓而不感到失意屈辱,困到无衣食而不忧愁恐惧。他们诚恳坦荡,确实掌握了大道,他们大彻大悟,遇事不疑,必有依据,他们卓尔不群,坚守信念,绝不改变,他们顺应天道,随着阴阳一起变化;他们明察事理,意志坚定牢固,他们忠厚淳朴,不行诈伪之事,他们志向远大,高远无边,他们思想深邃,深不可测,他们刚毅坚强,节探高尚,他们做事谨慎,不肯自以为是。他们光明正大,耻于运用智谋,他们胸襟宽广,看轻世俗的诽谤赞誉。他们以天为法则,以德为品行,以道为根本。他们随万物变化而没有穷尽。他们精神充满天地,没有尽竭,布满宇宙,不见边界。他们所具有的“道”,没有谁知道何时开始,没有谁知道何时终结,没有谁知道它的门径在哪儿,没有谁知道它的开端在哪儿,没有谁知遭它的本源在哪儿。道大至无所不包,小至微乎其微。这就叫做无比珍贵。士人能达到这种境界,五帝也不能和也交友,三王也不得以他为师。如果丢开帝王尊贵的神态,那就差不多能够和他们交友、以他们为师了。

  尧不用帝王的身份去会见善绻,面朝北恭敬地向他请教。尧是天子,善绻是平民,尧为什么这样过分地礼遇他呢?因为善绻是得道的人。对得道的人,不可傲视。尧衡量自己的德行智谋不如善绻,所以面向北恭敬地向他请教。这就叫做无比公正。不是无比公正,谁又能礼遇贤者呢?

  周公旦是周文王的儿子,周武王弟弟,周成王的叔父。他朝见过住在穷巷陋室里的人有七十个。这件事,文王开了头而没有做到,武王做了而没有完成,周公虽辅佐年幼的成王才真正完成。这不是正说明成王亲自礼贤下士吗?

  齐桓公去见小臣稷,一天去三次都没能见到。跟随的人说。“大国的君主去见一个平民,一天去了三次都没能见到,就算了吧!”桓公说:“不对。看轻爵位俸禄的士人,固然轻视君主,看轻王霸之业的君主,也轻视士人。纵使先生他看轻爵位俸禄,我怎么敢看轻王霸之业昵?”桓公终究见到了小臣稷,随从没能阻止住他。世人大多指责桓公的私生活,他的私生活虽然不检点,但有如此好士之心,称霸还是可以的。如果真的按上述原则去做,而且私生话不好,就是称王恐怕还不止呢!

  子产在郑国为相,去见壶丘子林,跟他的学生们坐在一起,一定按年龄就座。这是把相位的尊贵放在一边而不凭它去居上座.身为大国的相,而能丢掉相的架子,谈论思想,议论品行,真心实意地与人探索,大概只有子产能这样吧。他在郑国做了十八年相,仅处罚三个人,杀死两个人。桃李下垂到路上,也没有谁去摘,小刀丢在道上,也没有谁去拾。

  魏文侯去见段干术,站得疲倦了却不敢休息。回来以后见翟黄,箕踞于堂上来跟他谈话。翟黄很不高若。文侯说;“段干木,让他做官他不肯做,给他俸禄他不接受,现在你想当官就身居相位,想得俸禄就得到上卿的俸禄。你既接受了我给你的官职俸禄,又要求我以礼相待,恐怕很难办到吧。”所以贤明的君主对待人,不肯接受官职俸禄的就以礼相待。礼遇士人没有比节制自己的欲望更好的了。欲望得到节制,命令就可以执行了。巍文侯可以说是喜好以礼待士了,喜好以礼待士,所以向南能在连堤战胜楚周,向东能在长城战胜齐国,俘虏齐侯,并把他献给周天子。周天子奖赏文侯,封他为诸侯。