三字经全文带拼音正版

2021-12-21 11:46:09 | 作者:散文网 | 点击: | 手机版
三字经全文带拼音正版https://www.sengzan.com/mingjiasanwen/43002.html

三字经全文带拼音正版

 《三字经》是中华民族珍贵的文化遗产,它短小精悍、朗朗上口,千百年来,家喻户晓。下面是小编收集整理的三字经全文带拼音正版,希望对您有所帮助!

三字经全文带拼音正版

 三字经

 rén zhī chū

 xìng běn shàn

 xìng xiāng jìn

 xí xiāng yuǎn

 人 之 初

 性 本 善

 性 相 近

 习 相 远

 

 gǒu bú jiào

 xìng nǎi qiān

 jiào zhī dào

 guì yǐ zhuān

 苟 不 教

 性 乃 迁

 教 之 道

 贵 以 专

 

 xī mèng mǔ

 zé lín chǔ

 zǐ bù xué

 duàn jī zhù

 昔 孟 母

 择 邻 处

 子 不 学

 断 机 杼

 

 dòu yān shān

 yǒu yì fāng

 jiāo wǔ zǐ

 míng jù yáng

 窦 燕 山

 有 义 方

 教 五 子

 名 俱 扬

 

 yǎng bú jiào

 fù zhī guò

 jiào bù yán

 shī zhī duò

 养 不 教

 父 之 过

 教 不 严

 师 之 惰

 

 zǐ bù xué

 fēi suǒ yí

 yòu bù xué

 lǎo hé wéi

 子 不 学

 非 所 宜

 幼 不 学

 老 何 为

 

 yù bù zhuó

 bù chéng qì

 rén bù xué

 bù zhī yì

 玉 不 琢

 不 成 器

 人 不 学

 不 知 义

 

 wéi rén zǐ

 fāng shào shí

 qīn shī yǒu

 xí lǐ yí

 为 人 子

 方 少 时

 亲 师 友

 习 礼 仪

 

 xiāng jiǔ líng

 néng wēn xí

 xiào yú qīn

 suǒ dāng zhí

 香 九 龄

 能 温 席

 孝 于 亲

 所 当 执

 

 róng sì suì

 néng ràng lí

 dì yú zhǎng

 yí xiān zhī

 融 四 岁

 能 让 梨

 弟 于 长

 宜 先 知

 

 shǒu xiào tì

 cì jiàn wén

 zhī mǒu shù

 shí mǒu wén

 首 孝 悌

 次 见 闻

 知 某 数

 识 某 文

 

 yī ér shí

 shí ér bǎi

 bǎi ér qiān

 qiān ér wàn

 一 而 十

 十 而 百

 百 而 千

 千 而 万

 

 sān cái zhě

 tiān dì rén

 sān guāng zhě

 rì yuè xīng

 三 才 者

 天 地 人

 三 光 者

 日 月 星

 

 sān gāng zhě

 jūn chén yì

 fù zǐ qīn

 fū fù shùn

 三 纲 者

 君 臣 义

 父 子 亲

 夫 妇 顺

 

 yuē chūn xià

 yuē qiū dōng

 cǐ sì shí

 yùn bù qióng

 曰 春 夏

 曰 秋 冬

 此 四 时

 运 不 穷

 

 yuē nán běi

 yuē xī dōng

 cǐ sì fāng

 yìng hū zhōng

 曰 南 北

 曰 西 东

 此 四 方

 应 乎 中

 

 yuē shuǐ huǒ

 mù jīn tǔ

 cǐ wǔ háng

 běn hū shù

 曰 水 火

 木 金 土

 此 五 行

 本 乎 数

 

 shí gān zhě

 jiǎ zhì guǐ

 shí èr zhī

 zǐ zhì hài

 十 干 者

 甲 至 癸

 十 二 支

 子 至 亥

 

 yuē huáng dàov

 rì suǒ chánv

 yuē chì dào

 dāng zhōng quán

 曰 黄 道

 日 所 躔

 曰 赤 道

 当 中 权

 

 chì dào xià

 wēn nuǎn jí

 wǒ zhōng huá

 zài dōng běi

 赤 道 下

 温 暖 极

 我 中 华

 在 东 北

 

 hán yù jūn

 shuāng lù gǎi

 yòu gāo yuán

 zuǒ dà hǎi

 寒 燠 均

 霜 露 改

 右 高 原

 左 大 海

 

 yuē jiāng hé

 yuē huái jì

 cǐ sì dú

 shuǐ zhī jì

 曰 江 河

 曰 淮 济

 此 四 渎

 水 之 纪

 

 yuē dài huá

 sōng héng héng

 cǐ wǔ yuè

 shān zhī míng

 曰 岱 华

 嵩 恒 衡

 此 五 岳

 山 之 名

 

 gǔ jiǔ zhōu

 jīn gǎi zhì

 chēng xíng shěng

 sān shí wǔ

 古 九 州

 今 改 制

 称 行 省

 三 十 五

 

 yuē shì nóng

 yuē gōng shāng

 cǐ sì mín

 guó zhī liáng

 曰 士 农

 曰 工 商

 此 四 民

 国 之 良

 

 yuē rén yì

 lǐ zhì xìn

 cǐ wǔ cháng

 bù róng wěn

 曰 仁 义

 礼 智 信

 此 五 常

 不 容 紊

 

 dì suǒ shēng

 yǒu cǎo mù

 cǐ zhí wù

 biàn shuǐ lù

 地 所 生

 有 草 木

 此 植 物

 遍 水 陆

 

 yǒu chóng yú

 yǒu niǎo shòu

 cǐ dòng wù

 néng fēi zǒu

 有 虫 鱼

 有 鸟 兽

 此 动 物

 能 飞 走

 

 dào liáng shū

 mài shǔ jì

 cǐ liù gǔ

 rén suǒ shí

 稻 梁 菽

 麦 黍 稷

 此 六 谷

 人 所 食

 

 mǎ niú yáng

 jī quǎn shǐ

 cǐ liù chù

 rén suǒ sì

 马 牛 羊

 鸡 犬 豕

 此 六 畜

 人 所 饲

 

 yuē xǐ nù

 yuē āi jù

 ài wù yù

 qī qíng jù

 曰 喜 怒

 曰 哀 惧

 爱 恶 欲

 七 情 俱

 

 qīng chì huáng

 jí hēi bái

 cǐ wǔ sè

 mù suǒ shí

 青 赤 黄

 及 黑 白

 此 五 色

 目 所 识

 

 suān kǔ gān

 jí xīn xián

 cǐ wǔ wèi

 kǒu suǒ hán

 酸 苦 甘

 及 辛 咸

 此 五 味

 口 所 含

 

 shān jiāo xiāng

 jí xīng xiǔ

 cǐ wǔ xiù

 bí suǒ xiù

 膻 焦 香

 及 腥 朽

 此 五 臭

 鼻所嗅

 

 páo tǔ gé

 mù shí jīn

 yǔ sī zhú

 nǎi bā yīn

 匏 土 革

 木 石 金

 与 丝 竹

 乃 八 音

 

 yuē píng shǎng

 yuē qù rù

 cǐ sì shēng

 yí tiáo xié

 曰 平 上

 曰 去 入

 此 四 声

 宜 调 协

 

 gāo zēng zǔ

 fù ér shēn

 shēn ér zǐ

 zǐ ér sūn

 高 曾 祖

 父 而 身

 身 而 子

 子 而 孙

 

 zì zǐ sūn

 zhì xuán zēng

 nǎi jiǔ zú

 rén zhī lún

 自 子 孙

 至 玄 曾

 乃 九 族

 人 之 伦

 

 fù zǐ ēn

 fū fù cóng

 xiōng zé yǒu

 dì zé gōng

 父 子 恩

 夫 妇 从

 兄 则 友

 弟 则 恭

 

 zhǎng yòu xù

 yǒu yǔ péng

 jūn zé jìng

 chén zé zhōng

 长 幼 序

 友 与 朋

 君 则 敬

 臣 则 忠

 

 cǐ shí yì

 rén suǒ tóng

 ng shī xù

 wù wéi bèi

 此 十 义

 人 所 同

 当 师 叙

 勿 违 背

 

 zhǎn qí shuāi

 dà xiǎo gōng

 zhì sī má

 wǔ fù zhōng

 斩 齐 衰

 大 小 功

 至 缌 麻

 五 服 终

 

 lǐ yuè shè

 yù shū shù

 gǔ liù yì

 jīn bù jù

 礼 乐 射

 御 书 数

 古 六 艺

 今 不 具

 

 wéi shū xué

 rén gòng zūn

 jì shí zì

 jiǎng shuō wén

 惟 书 学

 人 共 遵

 既 识 字

 讲 说 文

 

 yǒu gǔ wén

 dà xiǎo zhuàn

 lì cǎo jì

 bù kě luàn

 有 古 文

 大 小 篆

 隶 草 继

 不 可 乱

 

 ruò guǎng xué

 jù qí fán

 dàn lüè shuō

 néng zhī yuán

 若 广 学

 惧 其 繁

 但 略 说

 能 知 原

 

 fán xùn méng

 xū jiǎng jiū

 xiáng xùn gǔ

 míng jù dòu

 凡 训 蒙

 须 讲 究

 详 训 诂

 明 句 读

 

 wéi xué zhě

 bì yǒu chū

 xiǎo xué zhōng

 zhì sì shū

 为 学 者

 必 有 初

 小 学 终

 至 四 书

 

 lún yǔ zhě

 èr shí piān

 qún dì zǐ

 jì shàn yán

 论 语 者

 二 十 篇

 群 弟 子

 记 善 言

 

 mèng zǐ zhě

 qī piān zhǐ

 jiǎng dào dé

 shuō rén yì

 孟 子 者

 七 篇 止

 讲 道 德

 说 仁 义

 

 zuò zhōng yōng

 nǎi kǒng jí

 zhōng bù piān

 yōng bù yì

 作 中 庸

 乃 孔 伋

 中 不 偏

 庸 不 易

 

 zuò dà xué

 nǎi zēng zǐ

 zì xiū qí

 zhì píng zhì

 作 大 学

 乃 曾 子

 自 修 齐

 至 平 治

 

 zhōng shū shú

 xiào jīng tōng

 rú liù jīng

 shǐ kě dú

 中 书 熟

 孝 经 通

 如 六 经

 始 可 读

 

 shī shū yì

 lǐ chūn qiū

 hào liù jīng

 dāng jiǎng qiú

 诗 书 易

 礼 春 秋

 号 六 经

 当 讲 求

 

 yǒu lián shān

 yǒu guī cáng

 yǒu zhōu yì

 sān yì xiáng

 有 连 山

 有 归 藏

 有 周 易

 三 易 详

 

 yǒu diǎn mó

 yǒu xùn gào

 yǒu shì mìng

 shū zhī ào

 有 典 谟

 有 训 诰

 有 誓 命

 书 之 奥

 

 wǒ zhōu gōng

 zuò zhōu lǐ

 zhù liù guān

 cún zhì tǐ

 我 周 公

 作 周 礼

 著 六 官

 存 治 体

 

 dà xiǎo dài

 zhù lǐ jì

 shù shèng yán

 lǐ yuè bèi

 大 小 戴

 注 礼 记

 述 圣 言

 礼 乐 备

 

 yǒu guó fēng

 yǒu yǎ sòng

 hào sì shī

 dāng fěng yǒng

 有 国 风

 有 雅 颂

 号 四 诗

 当 讽 咏

 

 shī jì wáng

 chūn qiū zuò

 yù bāo biǎn

 bié shàn è

 诗 既 亡

 春 秋 作

 寓 褒 贬

 别 善 恶

 

 sān zhuàn zhě

 yǒu gōng yáng

 yǒu zuǒ shì

 yǒu gǔ liáng

 三 传 者

 有 公 羊

 有 左 氏

 有 谷 梁

 

 ěr yǎ zhě

 shàn biàn yán

 qiú jīng xùn

 cǐ mò xiān

 尔 雅 者

 善 辨 言

 求 经 训

 此 莫 先

 

 gǔ shèng zhù

 xiān xián zhuàn

 zhù shū bèi

 shí sān jīng

 古 圣 著

 先 贤 传

 注 疏 备

 十 三 经

 

 zuǒ zhuàn wài

 yǒu guó yǔ

 hé qún jīng

 shù shí wǔ

 左 传 外

 有 国 语

 合 群 经

 数 十 五

 

 jīng jì míng

 fāng dú zǐ

 cuō qí yào

 jì qí shì

 经 既 明

 方 读 子

 撮 其 要

 记 其 事

 

 wǔ zǐ zhě

 yǒu xún yáng

 wén zhōng zǐ

 jí lǎo zhuāng

 五 子 者

 有 荀 扬

 文 中 子

 及 老 庄

 

 jīng zǐ tōng

 dú zhū shǐ

 kǎo shì xì

 zhī zhōng shǐ

 经 子 通

 读 诸 史

 考 世 系

 知 终 始

 

 zì xī nóng

 zhì huáng dì

 hào sān huáng

 zài shàng shì

 自 羲 农

 至 黄 帝

 号 三 皇

 在 上 世

 

 táng yǒu yú

 hào èr dì

 xiāng yī xùn

 chēng shèng shì

 唐 有 虞

 号 二 帝

 相 揖 逊

 称 盛 世

 

 xià yǒu yǔ

 shāng yǒu tāng

 zhōu wén wǔ

 chēng sān wáng

 夏 有 禹

 商 有 汤

 周 文 武

 称 三 王

 

 xià chuán zǐ

 jiā tiān xià

 sì bǎi zǎi

 qiān xià shè

 夏 传 子

 家 天 下

 四 百 载

 迁 夏 社

 

 tāng fá xià

 guó hào shāng

 liù bǎi zǎi

 zhì zhòu wáng

 汤 伐 夏

 国 号 商

 六 百 载

 至 纣 亡

 

 zhōu wǔ wáng

 shǐ zhū zhòu

 bā bǎi zǎi

 zuì cháng jiǔ

 周 武 王

 始 诛 纣

 八 百 载

 最 长 久

 

 zhōu gòng hé

 shǐ jì nián

 lì xuān yōu

 suì dōng qiān

 周 共 和

 始 纪 年

 历 宣 幽

 遂 东 迁

 

 zhōu dào shuāi

 wáng gāng zhuì

 chěng gān gē

 shàng yóu shuì

 周 道 衰

 王 纲 坠

 逞 干 戈

 尚 游 说

 

 shǐ chūn qiū

 zhōng zhàn guó

 wǔ bà qiáng

 qī xióng chū

 始 春 秋

 终 战 国

 五 霸 强

 七 雄 出

 

 yíng qín shì

 shǐ jiān bìng

 chuán èr shì

 chǔ hàn zhēng

 嬴 秦 氏

 始 兼 并

 传 二 世

 楚 汉 争

 

 gāo zǔ xīng

 hàn yè jiàn

 zhì xiào píng

 wáng mǎng cuàn

 高 祖 兴

 汉 业 建

 至 孝 平

 王 莽 篡

 

 guāng wǔ xīng

 wéi dōng hàn

 sì bǎi nián

 zhōng yú xiàn

 光 武 兴

 为 东 汉

 四 百 年

 终 于 献

 

 wèi shǔ wú

 zhēng hàn dǐng

 hào sān guó

 qì liǎng jìn

 魏 蜀 吴

 争 汉 鼎

 号 三 国

 迄 两 晋

 

 sòng qí jì

 liáng chén chéng

 wéi nán cháo

 dū jīn líng

 宋 齐 继

 梁 陈 承

 为 南 朝

 都 金 陵

 

 běi yuán wèi

 fēn dōng xī

 yǔ wén zhōu

 xīng gāo qí

 北 元 魏

 分 东 西

 宇 文 周

 兴 高 齐

 

 dài zhì suí

 yī tǔ yǔ

 bù zài chuán

 shī tǒng xù

 迨 至 隋

 一 土 宇

 不 再 传

 失 统 绪

 

 táng gāo zǔ

 qǐ yì shī

 chú suí luàn

 chuàng guó jī

 唐 高 祖

 起 义 师

 除 隋 乱

 创 国 基

 

 èr shí chuán

 sān bǎi zǎi

 liáng miè zhī

 guó nǎi gǎi

 二 十 传

 三 百 载

 梁 灭 之

 国 乃 改

 

 liáng táng jìn

 jí hàn zhōu

 chēng wǔ dài

 jiē yǒu yóu

 梁 唐 晋

 及 汉 周

 称 五 代

 皆 有 由

 

 zhào sòng xīng

 shòu zhōu shàn

 shí bā chuán

 nán běi hùn

 赵 宋 兴

 受 周 禅

 十 八 传

 南 北 混

 

 liáo yǔ jīn

 jiē chēng dì

 yuán miè jīn

 jué sòng shì

 辽 与 金

 皆 称 帝

 元 灭 金

 绝 宋 世

 

 yú tú guǎng

 chāo qián dài

 jiǔ shí nián

 guó zuò fèi

 舆 图 广

 超 前 代

 九 十 年

 国 祚 废

 

 dài chéng zǔ

 qiān yān jīng

 shí liù shì

 zhì chóng zhēn

 迨 成 祖

 迁 燕 京

 十 六 世

 至 崇 祯

 

 quán yān sì

 kòu rú lín

 lǐ chuǎng chū

 shén qì fén

 权 阉 肆

 寇 如 林

 李 闯 出

 神 器 焚

 

 qīng shì zǔ

 yīng jǐng mìng

 jìng sì fāng

 kè dà dìng

 清 世 祖

 膺 景 命

 靖 四 方

 克 大 定

 

 yóu kāng yōng

 lì qián jiā

 mín ān fù

 zhì jì kuā

 由 康 雍

 历 乾 嘉

 民 安 富

 治 绩 夸

 

 dào xián jiān

 biàn luàn qǐ

 shǐ yīng fǎ

 rǎo dū bǐ

 道 咸 间

 变 乱 起

 始 英 法

 扰 都 鄙

 

 tóng guāng hòu

 xuān tǒng ruò

 chuán jiǔ dì

 mǎn qīng mò

 同 光 后

 宣 统 弱

 传 九 帝

 满 清 殁

 

 gé mìng xīng

 fèi dì zhì

 lì xiàn fǎ

 jiàn mín guó

 革 命 兴

 废 帝 制

 立 宪 法

 建 民 国

 

 gǔ jīn shǐ

 quán zài zī

 zǎi zhì luàn

 zhī xīng shuāi

 古 今 史

 全 在 兹

 载 治 乱

 知 兴 衰

 

 shǐ suī fán

 dú yǒu cì

 shǐ jì yī

 hàn shū èr

 史 虽 繁

 读 有 次

 史 记 一

 汉 书 二

 

 hòu hàn sān

 guó zhì sì

 jiān zhèng jīng

 cān tōng jiàn

 后 汉 三

 国 志 四

 兼 证 经

 参 通 鉴

 

 dú shǐ zhě

 kǎo shí lù

 tōng gǔ jīn

 ruò qīn mù

 读 史 者

 考 实 录

 通 古 今

 若 亲 目

 

 kǒu ér sòng

 xīn ér wéi

 zhāo yú sī

 xī yú sī

 口 而 诵

 心 而 惟

 朝 于 斯

 夕 于 斯

 

 xī zhòng ní

 shī xiàng tuó

 gǔ shèng xián

 shàng qín xué

 昔 仲 尼

 师 项 橐

 古 圣 贤

 尚 勤 学

 

 zhào zhōng lìng

 dú lǔ lùn

 bǐ jì shì

 xué qiě qín

 赵 中 令

 读 鲁 论

 彼 既 仕

 学 且 勤

 

 pī pú biān

 xuē zhú jiǎn

 bǐ wú shū

 qiě zhī miǎn

 披 蒲 编

 削 竹 简

 彼 无 书

 且 知 勉

 

 tóu xuán liáng

 zhuī cì gǔ

 bǐ bù jiào

 zì qín kǔ

 头 悬 梁

 锥 刺 股

 彼 不 教

 自 勤 苦

 

 rú náng yíng

 rú yìng xuě

 jiā suī pín

 xué bù chuò

 如 囊 萤

 如 映 雪

 家 虽 贫

 学 不 辍

 

 rú fù xīn

 rú guà jiǎo

 shēn suī láo

 yóu kǔ zhuó

 如 负 薪

 如 挂 角

 身 虽 劳

 犹 苦 卓

 

 sū lǎo quán

 èr shí qī

 shǐ fā fèn

 dú shū jí

 苏 老 泉

 二 十 七

 始 发 愤

 读 书 籍

 

 bǐ jì lǎo

 yóu huǐ chí

 ěr xiǎo shēng

 yí zǎo sī

 彼 既 老

 犹 悔 迟

 尔 小 生

 宜 早 思

 

 ruò liáng hào

 bā shí èr

 duì dà tíng

 kuí duō shì

 若 梁 灏

 八 十 二

 对 大 廷

 魁 多 士

 

 bǐ jì chéng

 zhòng chēng yì

 ěr xiǎo shēng

 yí lì zhì

 彼 既 成

 众 称 异

 尔 小 生

 宜 立 志

 

 yíng bā suì

 néng yǒng shī

 mì qī suì

 néng fù qí

 莹 八 岁

 能 咏 诗

 泌 七 岁

 能 赋 棋

 

 bǐ yǐng wù

 rén chēng qí

 ěr yòu xué

 dāng xiào zhī

 彼 颖 悟

 人 称 奇

 尔 幼 学

 当 效 之

 

 cài wén jī

 néng biàn qín

 xiè dào yùn

 néng yǒng yín

 蔡 文 姬

 能 辩 琴

 谢 道 韫

 能 咏 吟

 

 bǐ nǚ zǐ

 qiě cōng mǐn

 ěr nán zǐ

 dāng zì jǐng

 彼 女 子

 且 聪 敏

 尔 男 子

 当 自 警

 

 táng liú yàn

 fāng qī suì

 jǔ shén tóng

 zuò zhèng zì

 唐 刘 晏

 方 七 岁

 举 神 童

 作 正 字

 

 bǐ suī yòu

 shēn yǐ shì

 yǒu wéi zhě

 yì ruò shì

 彼 虽 幼

 身 已 仕

 有 为 者

 亦 若 是

 

 quǎn shǒu yè

 jī sī chén

 gǒu bù xué

 hé wéi rén

 犬 守 夜

 鸡 司 晨

 苟 不 学

 曷 为 人

 

 cán tǔ sī

 fēng niàng mì

 rén bù xué

 bù rú wù

 蚕 吐 丝

 蜂 酿 蜜

 人 不 学

 不 如 物

 

 yòu xí yè

 zhuàng zhì shēn

 shàng kuāng guó

 xià lì mín

 幼 习 业

 壮 致 身

 上 匡 国

 下 利 民

 

 yáng míng shēng

 xiǎn fù mǔ

 guāng yú qián

 yù yú hòu

 扬 名 声

 显 父 母

 光 于 前

 裕 于 后

 

 rén yí zǐ

 jīn mǎn yíng

 wǒ jiào zǐ

 wéi yī jīng

 人 遗 子

 金 满 赢

 我 教 子

 唯 一 经

 

 qín yǒu gōng

 xì wú yì

 jiè zhī zāi

 yí miǎn lì

 勤 有 功

 戏 无 益

 戒 之 哉

 宜 勉 力

 三字经内容概述

 《三字经》旳内容分为六个部分,每一部分有一个中心。

 从“人之初,性本善”到“人不学,不知义”,讲述旳是教育和学习对儿童成长旳重要性,后天教育及时,方法正确,可以使儿童成为有用之材;

 从“为人子,方少时”至“首孝悌,次见闻”强调儿童要懂礼仪要孝敬父母、尊敬兄长,并举了黄香和孔融旳例子;

 从“知某数,识某文”到“此十义,人所同”介绍旳是生活中旳一些名物常识,有数字、三才、三光、三纲、四时、四方、五行、五常、六谷、六畜、七情、八音、九族、十义,方方面面,一应俱全,而且简单明了;

 从“凡训蒙,须讲究”到“文中子,及老庄”介绍中国古代旳重要典籍和儿童读书旳程序,这部分列举旳书籍有四书、六经、三易、四诗、三传、五子,基本包括了儒家旳典籍和部分先秦诸子旳著作;

 从“经子通,读诸史”到“通古今,若亲目”讲述旳是从三皇至清代旳朝代变革,一部中国史旳基本面貌尽在其中;

 从“口而诵,心而维”至“戒之哉,宜勉力”强调学习要勤奋刻苦、孜孜不倦,只有从小打下良好旳学习基础,长大才能有所作为,“上致君,下泽民”。

 《三字经》内容旳排列顺序极有章法,体现了作者旳教育思想。作者认为教育儿童要重在礼仪孝悌,端正孩子们旳思想,知识旳传授则在其次,即“首孝悌,次见闻”。训导儿童要先从小学入手,即先识字,然后读经、子两类旳典籍。经部子部书读过后,再学习史书,书中说:“经子通,读诸史”。

 《三字经》最后强调学习旳态度和目旳。可以说,《三字经》既是一部儿童识字课本,同时也是作者论述启蒙教育旳著作,这在阅读时需加注意。

 《三字经》用典多,知识性强,是一部在儒家思想指导下编成旳读物,充满了积极向上旳精神。

 《三字经》旳版本很多,清朝道光年间刊行旳版本是最通行旳一种。我们采用旳则是民国年间旳增补本。